Op het bureau: en dan?!

In de komende weken blogt onderzoekstagiair Roos Spitteler, die de data van het onderzoek ook gebruikt voor haar scriptie, regelmatig over de bevindingen van het onderzoek. Omdat ze niet de data over alle 30 bedrijven gebruikt, er ontbreken er nog 2, zijn dit tevens voorlopige bevindingen van het onderzoeksproject. Dit is deel 4 in de serie voorlopige bevindingen.

Naast opvolging in de media, waar het in de vorige blogs over ging, is ook bekeken wat de journalistieke behandeling van het persbericht is. De journalistieke behandeling is op drie manieren onderzocht, die ik in deze blogpost graag wil toelichten.

Manier van opvolging
Allereerst is gekeken naar de manier van opvolging. Er wordt bekeken hoeveel overeenstemming er is tussen het persbericht en het nieuwsbericht en hoeveel een journalist eraan heeft gesleuteld. De variabele is gemeten op 5 niveaus:
1.  Het nieuwsbericht is precies hetzelfde als het persbericht: volledige overeenkomstigheid.
2. Het nieuwsbericht bevat geen andere informatie dan het persbericht, geen andere bronnen en vertoont aanwijsbare tekstuele overeenkomsten.
3.  Het nieuwsbericht bevat geen andere informatie of andere bronnen dan het persbericht, maar bevat niet of nauwelijks dezelfde zegswijzen en zinnen en lijkt dus compleet herschreven.
4.      Zelf harde nieuwsfeiten en/of context/analyse toegevoegd. In het mediabericht worden ook andere nieuwsgegevens/nieuwsfeiten genoemd dan in het persbericht staan vermeld.
5.    Aanleiding eigen bericht: het persbericht gaf aanleiding voor een eigen journalistieke productie door middel van kritische evaluaties, reportage-elementen en/of substantiële interviews.
Categorie 1 kwam niet voor in mijn data. Dit is dus goed nieuws: persberichten worden nooit één op één gekopieerd. Ook nieuwsberichten met grote tekstuele overeenkomsten kwamen relatief weinig voor (3,7%), evenals berichten die waren herschreven (18,2%). Veruit de meeste berichten kregen waarde 4: het toevoegen van feiten/een analyse/ duiding (48,9%). Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het ook kan gaan om slechts één zin aan informatie die is toegevoegd, dus er kan niet te vroeg worden gejuicht.


Ook gaf een persbericht relatief vaak aanleiding voor een eigen journalistiek productie: in 29,2% van de nieuwsberichten.


Brongebruik
In deze studie wordt het persbericht als bron voor het nieuwsbericht gezien. Ook is er bekeken welke andere bronnen er zijn aangehaald in het bericht. Met andere bronnen wordt eenieder van buiten de organisatie bedoeld. Journalistieke kwaliteit is ook een kwestie van bronnen. Er moet een gebalanceerd verhaal worden verteld en feiten behoren zorgvuldig te worden gecheckt. Het zou daarmee voor de journalistieke kwaliteit van het nieuwsbericht goed zijn, wanneer er verschillende bronnen aan het woord komen. Gemiddeld worden er 0,97 (SD=1,46) andere bronnen aangehaald. Wanneer er een andere bron wordt aangehaald, is dit meestal één bron (22,3%). Aan de ene kant lijkt dit gemiddelde laag. Aan de andere kant: bij ongeveer de helft van de berichten wordt van tenminste één andere bron melding gemaakt (uiteraard bestaat er de mogelijkheid dat journalisten wel andere bronnen gebruiken, maar dit niet melden in het uiteindelijke nieuwsbericht).

Ook komt het regelmatig voor dat het een nieuwsbericht betreft waarin het bedrijf het onderwerp van het bericht is: bijvoorbeeld naar aanleiding van jaarcijfers. Het aanhalen van andere bronnen, buiten de organisatie, zou dan niet veel toevoegen. In deze berichten staan openbaar gemaakte gegevens (vaak jaar- of kwartaalcijfers) centraal. 

Lengte van het bericht
Tot slot lijkt lengte van het nieuwsbericht een indicator voor journalistieke aandacht. Immers, hoe langer een bericht is, hoe meer ruimte er is voor duiding en analyse. Eerder onderzoek laat zien dat hoe nieuwswaardiger een gebeurtenis is, hoe meer tekst er aan de gebeurtenis wordt besteed (Schwarz, 2006). De nieuwswaardigheid zorgt er namelijk voor dat journalisten deze gebeurtenis meer prioriteit geven. Gemiddeld is een nieuwsbericht 322,52 (SD=251,54) woorden lang.

Of de lengte van een bericht daadwerkelijk de journalistieke aandacht meet is een discussiepunt. De persberichten zijn namelijk significant langer dan de nieuwsberichten. Het zou dus ook kunnen dat de journalist meer aandacht aan een bericht besteed wanneer hij het nieuws terug brengt tot de essentie. Het bericht samenvatten zou dan ook juist goed zijn voor de journalistieke kwaliteit. Ik ben benieuwd hoe anderen hierover denken.

Volgende keer ga ik in op de factoren die de journalistieke behandeling van het persbericht beïnvloeden.

Roos Spittelerps: enkele berichten van Roos die eerder op de blog stonden, zijn verwijderd omdat de daarin vermelde conclusies deels berusten op een analysefout. (09012014 - PS)